OHSAS 18001

OHSAS 18001

Kontakt

Maret Mellikov

Maret Mellikov

District Manager

Phone: +372 628 5060

Võtke meiega ühendust

meie kontakt

​Tervis ja ohutus töökohal on teema, mis puudutab kõiki ettevõtteid.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid

OHSAS 18001 on rahvusvaheline standard töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimise jaoks. Standard pakub organisatsioonile raamistikku TTO aspektide kontrollimiseks kindlustades õigusaktidele vastavuse ning pideva parendamise tulemuslikkuse.

Tervishoid ja ohutus tööl on teema, mis mõjutab kõiki äritegevusi. Töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemi rakendamine on paljudes riikides praegu õigusaktide nõue. Lisaks peavad ettevõtted üha rohkem aru andma oma tervishoiu- ja ohutustegevusest. See muudab oluliseks demonstreerida ettevõtte suutlikkust täita oma põhimõtetele pühendumust. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sõltumatu hindamine ja sertifitseerimine DNV GL poolt pakub kindlust, et teie süsteem on efektiivselt paika pandud.

Mis on OHSAS 18001 standard?

  • OHSAS 18001 on rahvusvaheliselt tunnustatud standard TTO juhtimissüsteemi jaoks. Standard on kohaldatav eri tüüpi organisatsioonides – suures või väikeses – igas äritegevuse valdkonnas.
  • Standard annab raamid baseerudes hea reputatsiooniga juhtimismudelil: Planeeri-Tee-Kontrolli-Parenda. See nõuab, et organisatsioon uuriks oma tervishoiu- ja ohutusriske, mis on seotud tema tegevuste ja toodete/teenustega, et hinnata ja kontrollida riske ning kehtestab selged eesmärgid ja ülesanded, et pidevalt parendada oma tegevust.
  • OHSAS 18001 nõuab, et organisatsioon selgelt mõistaks talle rakenduvaid TTO õigusnõudeid.

OHSAS 18001 standard on välja töötatud silmas pidades ühilduvust ja harmoniseerumist teiste rahvusvaheliste juhtimissüsteemi standarditega, eriti ISO 14001 standardiga keskkonnajuhtimissüsteemide tarbeks. Standard on ideaalne just sellepärast, et seda on lihtne integreerida olemasolevasse juhtimissüsteemi ja protsessidesse.

Miks on OHSAS 18001 juhtimissüsteemi sertifitseerimine hea minu äritegevusele?

OHSAS 18001 rakendamisest saadav kasu on mitmekülgne, kuid kõige kaalukamad on käega katsutavad ja demonstreeritavad parendused TTO tegevuses kui ka kõrgema taseme tagatis õigusliku vastavuse vallas.

OHSAS 18001 standard võimaldab organisatsioonil:

  • TTO juhtimissüsteemi kehtestamist ning pidevat parendamist läbi tegevuste ja toodete/teenuste riskide identifitseerimise, kontrollimise ja vähendamise, mis on seotud töökoha ohtudega.
  • Tööta süstemaatiliselt, et korda saata edusamme tervishoiu- ja ohutustegevuses ning ennetada õnnetusjuhtumite ja vahejuhtumite esinemist.
  • Kindlustada vastavus püstitatud TTO poliitikaga ja demonstreerida seda vastavust teistele.
  • Paremini saavutada TTO õigusnõuete vastavus ja korporatsiooni nõuete täidetus.

Paljud ametivõimud ja teised organisatsioonid on tunnustanud OHSAS 18001 standardil baseeruva töötervishoiu ja tööohutus juhtimissüsteemi väärtust, eriti kui süsteem on väljastpoolt hinnataud ja sertifitseeritud akrediteeritud sertifitseerimisorganisatsiooni poolt. Lisaks on võimalik saavutada konkurentsi eelis, kuna üha rohkem ettevõtteid küsivad hankijatelt ja alltöövõtjatelt tervishoiu- ja ohutusinformatsiooni eesmärgiga alustada äritegevust nendega.

Kuidas sertifitseerimiseks valmistuda?

Oluline on, et teie ja teie organisatsioon oleks pühendunud ning seadnud kindlad eesmärgid juurutamiseks ja hindamiseks. Hästi plaanida oskavad organisatsioonid omavad tihti eelist ja on valmis sertifitseerimiseks. See sisaldab:

  • Tervishoiu- ja ohutusnõuete kindlaks määramist.
  • Kohaldatavate õigusaktide nõuete kindlaks tegemist.
  • Eesmärkide, ülesannete ja parendusprogrammide sisse seadmist.

Enne sertifitseerimisega alustamist peab teie organisatsioon näitama, et ta on süsteemi juurutamise ühe osana läbi viinud siseauditid ja juhtkonnapoolsed ülevaatused kui ühte osa TTO juhtimissüsteemi elluviimisest.

Riskide hindamisel põhinev sertifitseerimine (Risk Based Certification™) 

DNV GL - Business Assurance Risk Based Certification metoodika eesmärgiks on anda teile ja teie organisatsioonile rohkem väärtust tähelepanuvaldkondadele keskenduvate auditite abil. Alustuseks küsime teie käest, millised on kõige olulisemad riskid, millest sõltub teie organisatsiooni edukus. Siis, pärast arutelu ja konkreetsete tähelepanuvaldkondade kokkuleppimist, kohandame auditi selliselt, et ta keskenduks nendele kindlakstehtud protsessidele. See on ülimalt tähtis, aitamaks teie organisatsioonil kindlaks määrata parenduse võtmevaldkondi.

Andes tippjuhtkonnale struktureeritud ja tähelepanuvaldkondadele keskenduvat teavet organisatsiooni suutlikkuse kohta täita püstitatud eesmärke, pakume me rohkem väärtust kui mistahes teine sertifitseerimisorgan.

Kontakt

Maret Mellikov

Maret Mellikov

District Manager

Phone: +372 628 5060

Võtke meiega ühendust

meie kontakt

Related services you might find interesting: